Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
แนะนำเว็บไซต์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
สายตัวอักษร/จัดระเบียบข้อมูล
วันที่
เศรษฐกิจ/การเงิน
HTML, CSS, อินเตอร์เน็ต

อักษรจีนตัวย่อ > แปลงเป็นอักษรจีนตัวเต็ม

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแปลงอักษรจีนตัวย่อ(簡体字)-ภาษาจีนกลางให้เป็นอักษรจีนตัวเต็ม(繁体字)-ภาษาจีนไต้หวัน

ในกรณีที่เป็นตัวอักษรจีนตัวย่อที่แปลงเป็นตัวอักษรจีนตัวเต็มได้หลายคำนั้นจะแสดงผลการแปลงไว้ในวงเล็บ

娛樂

娱乐 ⇒ 娛樂

ตัวอักษรจีน
พินอิน
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่แปลงตัวอักษรจีน(ตัวย่อ,ตัวเต็ม,จีนแผ่นดินใหญ่,ไต้หวัน) ตลอดจนตัวอักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่นและตัวอักษรจีนในภาษาเกาหลีให้เป็นพินอิน ในกรณีที่เป็นตัวอักษรจีนซึ่งออกเสียงได้หลายแบบนั้นจะแสดงผลพินอินทั้งหมดไว้ในวงเล็บ, หากเป็นคำศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันโปรแกรมจะวิเคราะห์ให้โดยอัตโนมัติแล้วแสดงผลพินอินออกมาเพียงคำเดียวเท่านั้น
คุณสามารถเลือกผลการแปลได้ถึง 6 แบบ ได้แก่ “แบบพินอินใส่วรรณยุกต์แสดงเสียง”, “แบบพินอินที่มีด้วยตัวเลขแสดงเสียง”, “แบบตัวอักษรจีนตามด้วยพินอินที่ใส่วรรณยุกต์แสดงเสียง”, “แบบตัวอักษรจีนตามด้วยพินอินที่ใส่ตัวเลขแสดงเสียง”, “แบบตัวอักษรจีนอยู่บรรทัดบนแล้วพินอินที่ใส่วรรณยุกต์แสดงเสียงอยู่บรรทัดล่าง”, “แบบตัวอักษรจีนอยู่บรรทัดบนแล้วพินอินที่ใส่ตัวเลขแสดงเสียงอยู่บรรทัดล่าง” นำไปใช้แปลง'ชื่อจีน', 'เนื้อเพลงจีน'ให้เป็นพินอิน หรือใช้ตอนเขียนตำราเรียนภาษาจีนก็ได้ นอกจากนี้ยังมี HTML tag เพื่อความสะดวกในการนำผลการแปลง “แบบตัวอักษรจีนอยู่บรรทัดบนแล้วพินอินแบบใส่วรรณยุกต์แสดงเสียงอยู่บรรทัดล่าง” และ “แบบตัวอักษรจีนอยู่บรรทัดบนแล้วพินอินแบบใส่ตัวเลขแสดงเสียงอยู่บรรทัดล่าง” ไปใช้อีกด้วย
 
ตัวอักษรจีน
คำอ่านภาษาเกาหลี
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่แปลงตัวอักษรจีน(ตัวย่อ-จีนแผ่นดินใหญ่, ตัวเต็ม-ไต้หวัน) ตลอดจนตัวอักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่นและตัวอักษรจีนในภาษาเกาหลีให้เป็นคำอ่านภาษาเกาหลีในกรณีที่เป็นตัวอักษรจีนซึ่งออกเสียงได้หลายแบบนั้นจะแสดงผลไว้ในวงเล็บ, หากเป็นคำศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันโปรแกรมจะวิเคราะห์ให้โดยอัตโนมัติแล้วแสดงผลคำอ่านภาษาเกาหลีออกมาเพียงคำเดียวเท่านั้น
คุณสามารถเลือกผลการแปลได้ถึง 6 แบบ ได้แก่ “แบบคำอ่านภาษาเกาหลี”, “แบบคำอ่านภาษาเกาหลีที่มีตัวเลขแสดงเสียง”, “แบบตัวอักษรจีนตามด้วยคำอ่านภาษาเกาหลี”, “แบบตัวอักษรจีนตามด้วยคำอ่านภาษาเกาหลีที่มีตัวเลขแสดงเสียง”, “แบบตัวอักษรจีนอยู่บรรทัดบนแล้วคำอ่านภาษาเกาหลีอยู่บรรทัดล่าง”, “แบบตัวอักษรจีนอยู่บรรทัดบนแล้วคำอ่านภาษาเกาหลีที่มีตัวเลขแสดงเสียงอยู่บรรทัดล่าง” นำไปใช้แปลง'ชื่อเกาหลี'ให้เป็น 'ชื่อจีน', 'เนื้อเพลงจีน'ให้เป็นคำอ่านภาษาเกาหลี หรือใช้ตอนเขียนตำราเรียนภาษาจีนก็ได้ นอกจากนี้ยังมี HTML tag เพื่อความสะดวกในการนำผลการแปลง “แบบตัวอักษรจีนอยู่บรรทัดบนแล้วคำอ่านภาษาเกาหลีอยู่บรรทัดล่าง” และ “แบบตัวอักษรจีนอยู่บรรทัดบนแล้วคำอ่านภาษาเกาหลีที่มีตัวเลขแสดงเสียงอยู่บรรทัดล่าง” ไปใช้อีกด้วย
 
ตัวอักษรจีน
คำอ่านภาษาญี่ปุ่นคะตะกะนะ
Tool เป็นโปรแกรมที่แปลงตัวอักษรจีน(ตัวย่อ-จีนแผ่นดินใหญ่, ตัวเต็ม-ไต้หวัน) ให้เป็นคำอ่านพินอินในภาษาญี่ปุ่น (คะตะกะนะ/ฟุริงะนะ)
นำไปใช้แปลงชื่อจีนหรือเนื้อเพลงจีนให้เป็นคำอ่านภาษาญี่ปุ่น(คะตะกะนะ) หรือใช้แปลงชื่อญี่ปุ่นให้เป็นคำอ่านภาษาจีนก็ได้ ตอนเขียนตำราเรียนภาษาจีนก็ได้
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่แปลงตัวอักษรจีนตัวย่อ, ตัวเต็ม, ตัวอักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่นและตัวอักษรจีนในภาษาเกาหลีให้เป็นคำอ่านภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรคะตะกะนะ
 
พินอินแบบใส่ตัวเลข
พินอินแบบใส่วรรณยุกต์
โปรแกรมนี้เป็น Tool ที่แปลงพินอินแบบใส่ตัวเลขให้เป็นฟ้อนท์พินอินแบบใส่วรรณยุกต์ (เติมวรรณยุกต์พินอิน)
คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้แปลงเป็นพินอินแบบใส่วรรณยุกต์ได้โดยไม่ต้องติดตั้ง IME(โปรแกรมพิมพ์ภาษาจีน)ให้ยุ่งยากอีกต่อไป
 
อักษรจีนตัวย่อ
แปลงเป็นอักษรจีนตัวเต็ม
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแปลงอักษรจีนตัวย่อ(簡体字)-ภาษาจีนกลางให้เป็นอักษรจีนตัวเต็ม(繁体字)-ภาษาจีนไต้หวัน
ในกรณีที่เป็นตัวอักษรจีนตัวย่อที่แปลงเป็นตัวอักษรจีนตัวเต็มได้หลายคำนั้นจะแสดงผลการแปลงไว้ในวงเล็บ
 
อักษรจีนตัวเต็ม
แปลงเป็นอักษรจีนตัวย่อ
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแปลงอักษรจีนตัวเต็ม (繁体字)-ภาษาจีนไต้หวันให้เป็นอักษรจีนตัวย่อ(簡体字)-ภาษาจีนกลาง
ในกรณีที่เป็นตัวอักษรจีนตัวเต็มที่แปลงเป็นตัวอักษรจีนตัวย่อได้หลายคำนั้นจะแสดงผลการแปลงไว้ในวงเล็บ
 
ตัวอักษรจีน
คำอ่านภาษาเกาหลี
แปลงตัวอักษรจีนที่ใช้ในภาษาเกาหลีให้เป็นภาษาเกาหลีและแปลงตัวอักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่น, ตัวอักษรจีนในภาษาเกาหลี, ตัวอักษรจีนตัวย่อ(จีนแผ่นดินใหญ่)และตัวอักษรจีนตัวเต็ม(ไต้หวัน) ให้เป็นคำอ่านภาษาเกาหลี
เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนแล้วต้องการแปลตัวอักษรจีนที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก
 
Related Tags
แปลงอักษรจีนตัวย่อให้เป็นตัวเต็มโปรแกรมแปลงอักษรจีนตัวเต็มเป็นตัวย่อTool แปลงตัวย่อเป็นตัวเต็ม โปรแกรมแปลงตัวย่อเป็นตัวเต็มเว็บไซต์แปลภาษาจีนตัวย่อเป็นตัวเต็ม